Wat valt er te regelen?

Testament — Door op 13 juli 2011 15:12

Door middel van een testament kunt u zelf regelen wat er na u dood gebeurt met uw nalatenschap. Wanneer er bij overlijden geen testament aanwezig is, vindt de verdeling van het nalatenschap plaats volgens de regels van het versterferfrecht.

In een testament kunt u regelen wat er met uw vermogen dient gebeuren na uw overlijden. Daarnaast kan er nog meer geregeld worden:

  • Executeurs
  • Voogden en ‘bewind’
  • Uitsluitingsclausule
  • Tweetrapsmaking
  • Onterving en wettelijke verdeling

Executeur

Een wettelijk uitgangspunt is dat uw nabestaanden samen uw nalatenschap afwikkelen. het is echter ook mogelijk om één iemand aan te wijzen die de afwikkeling van uw nalatenschap verzorgt, de zogenoemde executeur. Uw erfgenamen moeten deze door u benoemde executeur accepteren. De executeur moet, als zijn of haar werk afgerond is, aan de erfgenamen verantwoordelijkheid afleggen over wat hij/zij gedaan heeft en nagelaten met betrekking tot de afwikkeling van uw nalatenschap.

Benoemen van een voogd

Het benoemen van een voogd gebeurd over het algemeen door een rechter, tenzij u in uw testament een voogd benoemd. Dan hoeft de rechter en niet meer aan te pas komen, omdat u al bepaald heeft wie er voor uw kind gaat zorgen, wanneer u overlijdt. Het ligt natuurlijk voor de hand dat u diegene die u tot voogd benoemd hiervan op de hoogte stelt. U kunt bijvoorbeeld een broer of zus benoemen tot voogd, maar dit kan ook iemand van buiten de familiekring zijn.

Bewind regelen

Als u kinderen heeft die jonger dan 18 jaar zijn en/of u een bedrijf heeft, is het verstandig om te overwegen of u hen de verantwoordelijkheid over uw nalatenschap laat dragen, mocht u te komen overlijden. Mocht u deze verantwoordelijkheid te vroeg vinden, kunt u in uw testament bepalen dat de erfenis of een deel hiervan onder bewind stelt. U moet echter wel de reden van het bewind en de duur hiervan in uw testament opnemen. De reden hiervan kan bijvoorbeeld zijn dat u misschien wilt dat u nagelaten bedrijf nog enige tijd voortgezet wordt tot deze overgenomen kan worden door uw kind wanneer hij/zij hier oud genoeg voor is. De duur kan bijvoorbeeld zijn: tot de 25-jarige leeftijd van mijn zoon.

Indien uw zoon 17 jaar is (om het hierboven genoemde voorbeeld te volgen) op het moment dat u komt te overlijden, dan wordt er een bewindvoerder aangesteld die uw erfenis financieel beheert tot de erfgenaam de betreffende leeftijd heeft. Een erfgename kan echter wel vijf jaar na uw overlijden bij de rechter een verzoek indienen tot opheffing van het bewind.

Uitsluitingsclausule

Mensen willen vaak dat hun kinderen of andere erfgenamen van hun erven en willen vaak liever niet dat (ex)echtgenoten van hun kinderen of anderen aanspraak maken op de helft van deze erfenis, hetzij door scheiding e.d. Als de erfgenaam in gemeenschap van goederen getrouwd is, is dit echter wel de realiteit.

Een oplossing hiervoor is het opnemen van een zogenoemde uitsluitingsclausule van het testament. In deze clausule staat dat alles wat uit het nalatenschap verkregen wordt, en de opbrengsten hiervan, niet zullen vallen in de huwelijksgemeenschapsgoederen waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden. De aangetrouwde partner heeft daardoor geen recht op de helft van de erfenis bij een eventuele echtscheiding.

Tweetrapsmaking

Een tweetrapsmaking kan heel goed worden ingezet om successierechten te besparen. Dit wordt met name aanbevolen als één of meer van uw kinderen alleenstaand is. Bijvoorbeeld: een alleenstaande zoon erft van u en komt daarna zelf te overlijden. Hij heeft broers en zussen als erfgenaam. Het tarief voor hen ligt tussen de 26% en 53%. Maar als u een tweetrapsmaking in uw testament had gezet, zou het tarief voor de broers en zussen, uw andere kinderen, tussen de 5% en de 27% hebben gelegen! Door zo’n tweetrapsmaking krijgen de broers en zussen dus juridisch gesproken het gedeelte van de erfenis dat hun zus van de ouders heeft geërfd via de testamenten van de ouders. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als u gescheiden bent en kinderen heeft. Wanneer uw kind overlijd en geen partner en/of kinderen heeft, kan de tweetrapsmaking ervoor zorgen dat het geld niet alsnog bij uw ex-partner terecht komt. In het tweetrapsmaking kan dan bijvoorbeeld opgenomen worden dat deze erfenis dan bij de broers of zussen van het kind terecht komt of bij andere familieleden. Let wel: de tweetrapsmaking is anders dan de uitsluitingsclausule.

Onterving

U kunt besluiten om één of meer kinderen te onterven. Dit moet echter wel vastgelegd worden in het testament. Let wel: u kunt niet regelen dat het onterfde kind helemaal niets van de nalatenschap ontvangt. Kinderen en kleinkinderen hebben namelijk recht op het zogenoemde legitieme portie. De langstlevende echtgenoot, de ouders en de stief- of pleegkinderen van de overledene hebben echter geen recht op een legitieme portie. Deze legitieme portie is altijd de helft van het gewone erfdeel. Dit geeft alleen recht op een geldsvordering, maar de onterfde kan dan geen goederen, zoals bijvoorbeeld een bank of stereo, opeisen.

Als de wettelijke verdeling van toepassing is, kan het onterfde kind zijn legitieme portie pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Het onterfde kind kan ook besluiten te berusten in de onterving en zijn of haar legitieme portie niet opeisen.

Wettelijke verdeling

Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot de erfenis. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld. De kinderen krijgen hun erfdeel dus niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel, hoofdsom en rente. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden.

[include file=”testament1.php”]


Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , , , , , , , , , , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


Trackbacks