Soorten graven

Begrafenis — Door op 7 juli 2011 16:00

Soorten graven (zeggenschap)
In de wijzigingen op de wet op de lijkbezorging worden 2 soorten graven genoemd, namelijk het algemene en het particuliere graf. Het verschil tussen beide is dat bij het algemene graf de beheerder van begraafplaats bepaalt wie daarin begraven wordt. Bij een particulier graf bepaalt de rechthebbende dat.

Algemeen graf
In een algemeen graf worden meerdere personen (2 of 3) begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Deze graven zijn vooral te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden, waar een tekort is aan (goedkope) grond. De graven zijn voor degene die geen particulier graf wil of geen voorzieningen heeft getroffen.
De aanduiding algemeen wordt voor ’t eerst gebruikt in de wetswijzigingen van 2010. Dit ter onderscheid van het particuliere graf, dat tot dan toe ‘eigen of familiegraf’ werd genoemd. Op zowel bijzondere als op gemeentelijke begraafplaatsen kan men in een algemeen graf worden begraven.
Een algemeen graf biedt de nabestaanden vrijwel geen rechten op verlenging van huur. Dit komt omdat deze graven maar voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar worden uitgegeven, waarna ze in principe worden geruimd. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na ruiming (maar niet eerder!) bijna altijd mogelijk.
Doordat er 2 of 3 mensen in een algemeen graf worden begraven is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook vaak aan strenge voorschriften gebonden.

Particulier graf (eigen of familiegraf)
In de wet wordt niet gesproken over een eigen of familiegraf, maar over het ‘uitsluitend recht op een graf’. In de wetswijziging van 2010 wordt de term particulier graf geïntroduceerd ter onderscheid van het algemene graf. Particulier houdt in dat de rechthebbende het recht heeft om te beslissen welke overledene(n) in het graf komen. Het ‘uitsluitend recht op een graf’ betekent echter niet dat de rechthebbende eigenaar is van het graf of de grond. Eigenaar blijft de begraafplaats in casu de gemeente! Gemeenten geven zo’n graf uit als iemand daar om verzoekt. Men kan bij leven een graf vast laten leggen om daar in de toekomst in begraven te willen worden. Dan kan soms ook al aangegeven worden, wie er nog meer in dat particuliere graf begraven mogen worden. Men kan het ook overlaten aan de nabestaanden die dan het uitsluitende recht op het eigen graf erven.

Eeuwigdurend recht
Een graf met eeuwigdurend recht zijn nauwelijks nog verkrijgbaar op een gemeentelijke begraafplaats. Dit is bijna alleen nog mogelijk op bijzondere of particuliere begraafplaatsen.
Alleen als nabestaanden dat willen én daarvoor ook betalen, kan de termijn telkens met 10 jaar of een veelvoud daarvan worden verlengd.
Ook wanneer een begraafplaats gesloten (vol) is verklaard, behoudt men het recht tot bijzetting van een asbus zolang de begraafplaats bestaat.

Akte van grafuitgifte
Het uitsluitend recht op een graf op een gemeentelijke begraafplaats vraagt men aan bij Burgemeester en Wethouders. B&W neemt dan een beschikking (besluit) met vermelding of op de aanvraag positief of negatief is beschikt. Is de beschikking positief dan moet er een akte van grafuitgifte worden opgemaakt. De gemeente/ eigenaar van de begraafplaats behoort hierin onder andere te vermelden welk graf precies is uitgegeven, voor welke termijn en het tarief wat bij dat graf hoort. Het tarief c.q. de kosten van het graf gaan in op het moment dat over uw aanvraag door B&W positief is beschikt. Ook al ligt er nog niemand in het graf. Daarnaast zullen per begrafenis c.q. bijplaatsing de kosten van delving moeten worden betaald.De termijn van uitgifte van een eigen graf is doorgaans 20 jaar of meer, met mogelijkheid tot verlenging. Het verzoek tot verlenging moet meestal 2 jaar voor afloop van de termijn worden ingediend. De verlenging duurt vaak 10 jaar of een veelvoud hiervan. Deze termijn kan steeds weer worden verlengd.

Vervallen van het uitsluitend recht
Indien nabestaanden het uitsluitend recht op een graf niet langer willen voortzetten en/of het graf niet onderhouden wordt -als dat verplicht is volgens het reglement van de begraafplaats- vervalt het uitsluitend recht 30 jaar na de laatste plaatsing van de stoffelijke resten.

Onderhoud van het graf
In sommige plaatsen kan men met de beheerder/houder van de begraafplaats een overeenkomst sluiten inzake het onderhoud van het graf. De nabestaanden kunnen op deze manier het onderhoud volgens reglement afkopen. De houder van de begraafplaats zorgt dan gedurende de overeengekomen periode voor het onderhoud aan het graf. Bij verlenging van de termijn moet in dat geval ook rekening gehouden worden met verlenging van de onderhoudsovereenkomst met de beheerder/houder van de begraafplaats.

Eigen-/familiegraf op een bijzondere begraafplaats
Op bijzondere begraafplaatsen gelden veelal dezelfde regels en voorwaarden voor het verkrijgen van een ‘uitsluitend recht op een graf’ als op gemeentelijke begraafplaatsen. Alleen geeft niet B en W, maar het bestuur van de bijzondere begraaf-plaats het graf uit. De overeenkomst voor de uitgifte van een graf op een bijzondere begraafplaats is een soort huurcontract. Voor wat betreft verlenging van het uitsluitend recht op een graf en eventueel onderhoud kan men de reglementen en/of het bestuur van de bijzondere begraafplaats raadplegen.

Graf op eigen grond
Sinds de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging in 1991 is het weer mogelijk een graf op eigen land te vestigen. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet onder andere van de gemeente toestemming verlenen en het bestemmingsplan voor de plaats van het graf moet gewijzigd worden. Dit laatste betekent dat ook de provincie moet instemmen met de wijziging van de bestemming van de grond.

Gestelde eisen
Het college van B&W kan een reeks van voorwaarden en eisen stellen aan een familiegraf op eigen grond. Als uitgangspunt wordt de regel gehanteerd dat in principe niet zal worden meegewerkt aan verzoeken tot inrichting van een ‘bijzondere begraafplaats’. Een familiegraf op eigen grond mag, als aan een lange reeks minimum-eisen wordt voldaan, waaronder:

  • De verzoeker is eigenaar van de grond of gemachtigd namens de eigenaar een verzoek tot inrichting van een familiegraf te doen.
  • De verzoeker moet een aantoonbare historische en emotionele binding hebben met de grond. Concreet: minimaal twintig jaar woonachtig zijn op het bewuste perceel.
  • Binnen het perceel waar het familiegraf is gedacht mogen geen kabels,leidingen of andere nutsvoorzieningen aanwezig zijn binnen een straal van twintig meter rondom de gewenste grafplek.
  • Nabestaanden moeten de binding met de grond behouden, in elk geval binnen de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar. Bij verkoop binnen deze termijn zal een herbegrafenis noodzakelijk zijn ter opheffing van de particuliere begraafplaats. De kosten daarvan zijn voor rekening van de aanvrager.
  • De perceelgroote kan per gemeente verschillen, afhankelijk van het beleid welke de gemeente bepaald (De praktijk wijst uit dat dit tussen de 2 en 5 hectare kan zijn).
  • De bijzondere begraafplaats mag niet in een grondwaterbeschermingsgebied liggen.
  • De afstand tot de openbare weg, tot erfgrens, woning of gebouw met woonbestemming bedraagt minimaal dertig meter.
  • Het familiegraf dient vanaf een openbare weg aan het zicht onttrokken te worden door beplanting van bomen en struiken van minimaal 1,80 meter hoog.
  • De locatie mag niet binnen de bebouwde kom liggen.
  • Als er binnen de eigen gemeente al een eigen graf is op een algemene c.q. bijzondere begraafplaats, zal men over het algemeen ook geen toestemming geven voor een eigen graf op eigen grond.

Bovengenoemde eisen zijn slechts voorbeelden.

Als aan deze en een reeks andere voorwaarden is voldaan, zal de gemeenteraad elk verzoek ook nog apart kunnen beoordelen.

 


Is uw uitvaart écht goed geregeld?

Tags: , , , , , ,

0 reacties

Geef als eerste een reactie.

Geef een reactie

Het e-mail adres verschijnt niet bij het bericht!


Trackbacks